Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af 3 medlemmer, Henrik Jørgensen, Frans Tingleff og Tina Matzen. Deudover er Liselotte Hillestrøm sekretær og Susanne Kamuk kasserer. Til hovedbestyrelsesmøderne er de forskellige udvalg repræsenteret med deres formænd. Du kan se kontaktoplysninger herunder på foreningens hovedbestyrelse og formænd i udvalgene:

Formand
Henrik Jørgensen
40646571
hj@ej-as.dk

Næstformand
Tina Matzen
30292971
tinamatzen23@gmail.com

Medlem
Frans Tingleff
21231039
tingleff59@hotmail.com

Sekretær
Liselotte Hillestrøm
30383237
liselotte.hillestroem@hedensted.dk

Kasserer
Susanne Kamuk Hansen
20644820
susannekamuk@outlook.dk

Gymnastik/Formand
Sanne Tilsted Kjær
23478557
sannetilstedk@gmail.com

Volley/Formand
John Skriver
61700444 

Sport på tværs
Preben Maltesen
28268710

Petanque
Ove Hyldborg
23392540

Vedtægter for Hornsyld-Bjerre IF

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Hornsyld-Bjerre Idrætsforening, i daglig tale kaldet Hornsyld IF. Stiftet den 12. april 1939. Dens hjemsted er Hornsyld-, Bjerre-, Bråskov-området i Hedensted Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at fremme det frie, folkelige ungdomsarbejde, og dette søges opnået gennem idræt, folkelig oplysning samt andet opdragende ungdomsarbejde.

§ 3 Medlemmer
Foreningens medlemmer er dels aktive, dels passive. Enhver uberygtet kvinde eller mand har ret til at indtræde i foreningen. Såfremt et medlem efter hovedbestyrelsens skøn handler imod foreningens vedtægter, modarbejder foreningens interesser, eller på anden måde udviser forhold, der er skadelig for foreningen, kan medlemmet idømmes karantæne eller udelukkes. Udelukkelse af et medlem kan kun foretages af foreningens hovedbestyrelse.

§ 4 Ledelse
Foreningens ledelse består af en hovedbestyrelse på 3 medlemmer og et udvalg for hver idrætsgren eller anden virksomhed. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand – næstformand – sekretær – kasserer.
Såvel kasserer som sekretær behøver ikke at have sæde i hovedbestyrelsen. Medlemmer til hovedbestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for to år af gangen.
Hovedbestyrelsen har til opgave at sørge for at øvrige udvalg oprettes.
Hovedbestyrelsen fastsætter for et år ad gangen kontingent for passive medlemmer og medlemskontingent for aktive medlemmer. Kontingentets størrelse oplyses på generalforsamlingen. Aktivitetskontingentets størrelse fastsættes af udvalgene for en sæson af gangen.
Ekstrakontingent opkræves, hvis det er nødvendigt. Udvalgene skal på forlangende forud for hver sæson udfærdige et budget, som skal godkendes af hovedbestyrelsen.
Der skal føres forhandlings- og medlemsprotokol.

§ 5 Aktivitetsudvalg
Udvalgene vælges normalt af de aktive, men hovedbestyrelsen kan beslutte, hvor særlige forhold gør det nødvendigt, i stedet at udpege udvalgsmedlemmer til de respektive udvalg.
Udvalgene skal bestå af formand, kasserer og indtil tre udvalgsmedlemmer, der alle vælges for et år af gangen. Valgene sker på et dertil indkaldt aktivitetsmøde i den pågældende idrætsgren. Udvalg af passende størrelse fører efter hovedbestyrelsens afgørelse selvstændigt regnskab.
Et medlem kan normalt kun være i et udvalg, ligesom hovedbestyrelsesmedlemmer normalt ikke kan være i ledelsen for et udvalg. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere for medlemmers deltagelse i mere end et udvalg samt for udvalgenes størrelse. Hovedbestyrelsen og udvalgene holder selvstændige møder.
Hovedbestyrelsen skal mindst hver tredje måned afholde et bestyrelsesmøde, hvor et medlem fra hvert udvalg har lov at deltage med taleret, dog uden stemmeret.
Udvalgene kan begære afholdt bestyrelsesmøde.

§ 6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes i januar kvartal efter formandens bestemmelse.
Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres via Hornsyld.dk, Hornsyld IF`s hjemmeside eller det til enhver tid værende mest anvendte kommunikationsmedie, herunder i Hornsyld Bladet og Facebook senest 14 dage før afholdelse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage forud.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Udvalgenes beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.
Valg af revisorer.
Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 20 medlemmer skriftligt begærer generalforsamlingen afholdt, vedføjet af hvilken grund det ønskes.

§ 7 Tegning
Foreningen tegnes af formanden. Ved køb og salg af fast ejendom samt pantsætning skal hovedbestyrelsen underskrive.

§ 8 Stemmeregler
Alle valg foregår ved almindelig stemmeflertal. Kun aktive medlemmer har stemmeret og skal være fyldt 15 år.
Eventuelle lovændringer skal for at opnå gyldighed vedtages med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Vedtægtsændringer skal for at komme til afstemning være opført på generalforsamlingens dagsorden. Opnår en vedtægtsændring almindeligt flertal ved første afstemning, kan hovedbestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og her vedtages forslaget med almindelig stemmeflertal.

§ 9 Regnskab
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 10 Ophør
Foreningen kan kun ophæves på en dertil indkaldt generalforsamling. For at denne afgørelse skal være gyldig, skal den have mindst 2/3 majoritet.
Besluttes det, at foreningen skal ophøre, skal et eventuelt overskud, efter at de løbende udgifter er betalt, skænkes til den forening indenfor Hornsyld-Bjerre IF`s område, der driver fritidsaktiviteter af idrætslig karakter eller andre almennyttige formål. Den endelige beslutning kan af den i § 6 indkaldte generalforsamling overlades til den sidst siddende hovedbestyrelse.
Vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2018

Som dirigent

Ole Simonsen

Som hovedbestyrelse

Henrik Jørgensen Frans Tingleff Tina Buhl

Persondatapolitik

Under udarbejdelse – kommer snarest…

Nyheder og events